Hvorfor er det bygherren, der har ansvaret for arbejdsmiljøkoordineringen?

Vilkårene for den forebyggende arbejdsmiljøindsats på bygge- og anlægspladser adskiller sig grundlæggende fra de vilkår, der kendetegner faste arbejdspladser:

 • Det enkelte bygge- og anlægsprojekt er unikt - ofte med specielle tekniske løsninger
 • Der er normalt flere entreprenører (arbejdsgivere), der udfører arbejde på samme bygge- og anlægsplads
 • Medarbejderne er ikke de samme gennem hele byggeprocessen
 • Arbejdsopgaverne forandrer sig løbende gennem byggeprocessen
 • Byggepladsen forandrer sig hele tiden gennem forløbet af byggeprocessen
 • Vejrforhold som regn, frost og blæst har indflydelse på arbejdsvilkårene

Disse vilkår gør det særdeles udfordrende at sikre, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt gennem hele byggeprocessen.

Hertil kommer en række forhold, der yderligere vanskeliggør en effektiv forebyggende arbejdsmiljøindsats på bygge- og anlægspladser:

 • Tidsplanen for byggeprocessen er ofte stram, sådan at koordineringen mellem de forskellige opgaver bliver vanskelig
 • Tidsplanen for projekteringen er ofte så komprimeret, at der forekommer projektændringer undervejs i byggeprocessen
 • Entreprenører udvælges ofte efter primært økonomiske kriterier
 • Mange byggevirksomheder er ret små og har begrænset ledelseskapacitet og -kompetence
 • Der benyttes ofte underentreprenører, indlejet arbejdskraft og vikarer
 • Medarbejderne er ofte midlertidigt ansatte
 • Medarbejderne er ofte akkordaflønnede og arbejder ofte i selvstyrende sjak
 • Der er ofte medarbejdere med forskellige nationaliteter og sprog på samme byggeplads

Ansvaret for medarbejdernes arbejdsmiljø er som i alle andre brancher pålagt arbejdsgiveren, men den enkelte arbejdsgivers muligheder for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø begrænses af de ovennævnte forhold.

Imidlertid er bygherren den eneste af byggeriets aktører, der har mulighed for dels at facilitere samarbejdet mellem de forskellige aktører og dels at fastlægge krav til de enkelte arbejdsgiveres forebyggende arbejdsmiljøindsats og indbyrdes samarbejde under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet. Desuden har bygherren mulighed for at sikre, at der i projektmaterialet tages højde for den arbejdsmiljømæssige bygbarhed af projektet.

EU har derfor fastlagt fælles regler om, at bygherren blandt andet skal samordne og koordinere den forebyggende arbejdsmiljøindsats, idet det kun er bygherren, der har mulighed for at koordinere den forebyggende arbejdsmiljøindsats og fastlægge en generel arbejdsmiljøpolitik for byggepladsen. EU-reglerne er implementeret i den danske arbejdsmiljølovgivning (Bekendtgørelse 117 af 5. februar 2013).

Den centrale aktør i den samordning og koordinering, som bygherren har ansvaret for, er en arbejdsmiljøkoordinator, som udpeges af bygherren, og som fungerer på bygherrens vegne i hele byggeprocessen, dvs. såvel under projekteringen som under selve udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet. Arbejdsmiljøkoordinatoren er typisk ansat enten hos bygherren, hos bygherrerådgiveren, hos den projekterende, hos entreprenøren eller i et arbejdsmiljøkonsulentfirma.